කළමනාකරණය සිංහලෙන් – තමන් පෙළන බිය නිසා වැරදි නිමිත්තකට දඩුවම් දෙන නායකයෝ


වැරදිකරුවන්ට දඩුවම් දීම ආයතනයක දිගුකාලීන පැවැත්මට යහපතක්ම සළසන බව අපි කී‍‍වෙමු. එ‍හෙත් වැරදි කරන අයට දඩුවම් නොකරන සමහර නායක‍යෝ වැරදි කරුණු අරබයා දඩුවම් කරන්නට ඉක්මන් ‍වෙති.

එවැනි ආයතනවල මිනිසුන් දඩුවම් ලබන්‍‍නේ නායකයාට එ‍රෙහිව යාම සම්බන්ධ‍යෙනි. සමහර විට එය නායකයා‍ගේ මතයට එ‍රෙහිව යාමක් ‍වෙන්නට පුලුවන. සමහර විට නායකයා‍ගේ වැරදි නි‍යෝගයක් ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීම නිසා වන්නට පුලුවන. සමහර විටක නායකයාට නිසි පරිදි ගෞරවයක් පුද ක‍ළේ නැතැයි යන සිල්ලර කාරණාවක් ‍වෙන්නට ද පුලුවන.

නායකයාට එ‍රෙහිව ‍නොගිය ද එ‍රෙහිව යෑ‍මේ ශාක්‍යතාවයක් දක්වන ‍කෙ‍නෙකු ද ‍මෙ‍සේ දඩුවමට ලක්විය හැකි ය.

ඒ කිසිවක් නැතත් නායකයාට වඩා යම් දක්ෂතාවයක් ‍පෙන්නීම ද ඒ හරහා නායකයාට තර්ජනයක් විය හැකිය යන කාරණය අනියමින් ‍හෝ ප්‍රකාශයකට පත්වීම ද ‍මෙවැනි තත්වයක් ඇති කිරීමට සෑ‍හේ.

නායකයා යනු ආයතනය ‍ලෙස සළකා ‍මේ නායකයින් වැඩ කරනු ‍‍‍පෙ‍නේ. එපමණක් ‍නො‍වේ. ආයතන‍යේ සමාජිකයින්ට ද එය එ‍සේ යැයි ඒත්තු ගන්වන්නට ඔවුන්ට වුවමනා ය.

‍මේ සියල්ල විමසී‍මෙන් ‍පෙ‍නෙන්‍‍නේ වැරදි කරන්නන්ට දඩුවම් ‍දීමට පසුබසින නායකයින්ම තමන් ‍ගේ පැවැත්මට තර්ජනයක් ඇතැයි යන සැකය පමණක් ‍හේතු ‍කොට ‍ගෙන තර්ජනයක් ඇතැයි සිතන අනුගාමිකයින්ට දඩුවම් කිරීමට පසුබට ‍නොවන බව ය.

අවස්ථා‍ දෙ‍කේදීම ප්‍රදර්ශනය කරන්‍‍නේ නායකයා තමන්‍‍ගේ ස්වාර්ථය සළසා ගන්නා බවත් තම නායකත්වය අනතුරට ලක්‍‍වේය යන බි‍යෙන් නිරතරුව පසුවන බවත් දඩුවම් දීමට පමණක් ‍නොව දඩුවම් ‍නොදීමට ද ‍හේතුව එය බවත් ය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s